Mätningsresultat

Experiment med mätningar av hudmotståndet

Oscilloskop mätning på en Horus Energipyramider från Kyborg Institute

Bilden tll vänster visar den neutrala mätkurvan från ett oszilloskop, taget från huden av en testperson. Bilden till höger visar mätkurvan när testpersonen stiger in i en energipyramid model C och rör vid den. Energin börjar att flyta. Samtidigt sjunker hudmotståndsvärdet Dessa mätresultat kan bli reproducerade hur ofta som helst. Sjunkande hudmotståndsvärden blir interpreterade i medicinen som stressreducering. Genomsnittsvärdet av "normalt stressade" vuxna rör sig omkring 50 och 60 kOhm, ju mera stressad man blir, kan dessa värden stiga upp till 2000kOhm ( det högsta jag någonsin har mätt på en person).
Genom regelbunden Energytraining (Kundalini Yoga) kan dessa värden bli reducerade till konstanta 30kOhm. Mina värden blev efter ett par år konstanta vid 10 -15 kOhm, vid stress upp till 25 kOhm. Mina barn ligger vid sagolika 5-10 kOhm, trots stress.
I en energipyramid faller värdet hos en testperson inom ett fåtal minuter i genomsnitt 30-50% av utgångsvärdet och stabiliserar sig för det mesta efter kort tid vid 10-15 kOhm, vad som annars bara kan uppnås genom en längre träningsinsats.

Vidare överläggningar kan man själv göra. Om jag interpreterar mer, får jag att göra med sjukvårdsmaffians advokater. En motståndsmätapparat kan varje intressent och varje pyramidägare köpa för 40 Euro i en elektrofackhandel. För mätningar av hudmotståndet tillverkar du ett kontaktrör. Skaffa 2 kopparmuffar från en vvs-affär med en diameter på 35mm. Lödda fast en tråd på varje muff och på tråden en bananstickkontakt, som passar till mätapparaten.
Därmed kann du kontrollera dina egna värden. Interessant blir det, om du själv äger en energipyramid och det kommer en person på besök som kanske kommer från en stressig biltur. Ge testpersonen en muff i varje hand (teströret). Rören får inte kortslutas. Apparaten arbetar med ett batteri på 1.5 eller 3 Volt. Det kan alltså inte hända något.

Test: Mät hudmotståndet direkt på ditt besök när hon/ han kommer fram. När gästen har uppehållet sig en tid i din våning, mät hudmotståndet efter 10 eller 20 minuter ytterligare en gång, eller efter att personen har slappnat av och hållit händerna helt lugnt över en energipyramid ett par minuter. Efter en timme kan du mäta igen.
Lite interesserade och i genomsnitt mottagliga mäniskor reagerar direkt positivt med motstånds-reducering.
Om nu visserligen en mäniska på grund av sin inre hållning har en akut motvilja mot esoterik eller allt främmande, kommer han att reagera negativt och blockera stressreduceringen. På detta sättet kan vi med enkla tests erfara någonting om oss själva och våra medmäniskor.

Hudresistans mätning med en Horus Energipyramider från Kyborg Institute

Här har jag dragit 2 muffar över en med plastfolje isolerad trästav. På det viset kan man ta båda kontakter i en hand, utan att det blir kortslutning. Den andra handen har man fri för att till exempel hålla pyramiden.

Även om sådana mätningar är interessanta, får du inte glömma den spirituella aspekten. För oss kommer det väsentligt an på vår egen intuitiva iakttagelse! Varje mätning är en krycka för vår ande, men inskränker den!

Undersökningsresultat av en personanalys i sammanhang med en Energipyramid ® D av Kyborg ® Institutet från D. Harald Alke.

Firman Med Prevent GMBH säljer akupunktur-mätapparaten "Prognos" och är förande på detta område. Horst Vogel (Energimedicin), Worms, från Firman Med Prevent, har företagit mätningar i Kyborg Institutet på en person
a) utan användning av en energipyramid
b) direkt efter uppehållet i en energipyramid D (270 cm) på ca. 6 minuter och
c) en timme senare därhemma. Mätningarna blev företagna med den ryska diagnosapparaten "Prognos", som blev utvecklad i en 432 dagar lång non-stop-flygning av rymdstationen MIR med Dr. Med. Valery Poljakov och blev provad med 12 millioner testserier. Den mäter alla 12 Akupunkturmeridianer till höger och vänster.

Resultat: I blockdiagrammet ser du a) "Nachmessung" = ekning av mätapparaten och bestämningen av meridianvärdet på patienten före testen. Värdet på patienten ligger omkring noll-området. Han känner sig stressad och obalancerad.
b) Mätning direkt efter uppehållet i energipyramiden. Diagrammet visar en övergående stark fysiologisk reaktion. Energipyramiden har alltså utlöst en kraftig kroppslig reaktion. Värdet faller till minus 95%.
c) en timme senare slår denna reaktion över i extremt positiva värden. Denna positiva reaktion var mätbar flera dagar därefter och avtog sedan långsamt. Jämförande undersökningar med små energipyramider kom till liknande resultat. Det räcker uppenbarligen, att för kort tid upphålla sig i närheten, eller till exempel hålla händerna däröver resp. ställa fötterna därunder. Värdena stiger till +120%.

Kurvdiagrammet visar a) "Nachmessung"-tillståndet på patienten (grå kurva). I ögonblicket av mätningen är han efter egen åsikt utmattad och i dålig författning. Flera meridianer visar dåliga värden. Framför allt är värdena oregelbundna.

b) Mätningarna direkt efter användnigen av energipyramiden visar (blå kurva) mycket starka reaktioner, det vill säga meridian-systemet hos patienten blir starkt stimulerat, liknande en homeopathisk förstförsämring.

c) Redan 1 timme senare dyker den röda kurvan upp. Patienten är nu balancerad och på en mycket hög energiniveau, ovan nämda + 120%. En sådan enhetlig hög och balancerad kurva kan efter Herr Vogels uppgifter praktiskt taget aldrg bli funnen utan en energipyramid. Särskilt symmetrien av dessa värden bevisar vår uppgift, att energipyramiderna ® stimulerar vår kropp på ett specielt sätt och ger den en fysiologisk stabilitet. Detta har verkan på hela vårt liv, på vår sundhet, immunhushållet, prestatiosförmågan och livsglädjen.

Jag önskar dig ljus på din väg! Harald Alke