Amulet Ochronny Horusa

Amulet Ochronny Horusa
D. Harald Alke

Amulet Ochronny Horusa, współpracujący z energią Piramid Energetycznych Horusa

Amulet Ochronny Horusa z pudełkiem
D. Harald Alke

Alchemiczne osiągnięcie mistrza z D. Harald Alke z Kyborg Instytutu ®

Amulet Horusa jest niewielkim przedmiotem, który produkowany jest z zastosowaniem szczególnego sposobu postępowania, szczególnego materiału, jak równieŜ w wyjątkowo szczególnej formie. Poprzez swoją wyjątkowość, współpracuje on w sposób stały z WyŜszymi Siłami Światła. Amulet Horusa powstał, aby umoŜliwić noszącej go osobie ochronę i odbieranie szczególnego rodzaju pozytywnych impulsów. Przy jego produkcji stosowane są elementy magii oraz prastare zasady alchemiczne.

Z początkiem 23-go juŜ roku istnienia na Ziemi Energetycznych Piramid Horusa®
D. Haralda Alke, stworzył on dla nas nowy rodzaj amuletu, za pomocą, którego znacznie rozszerzona została moŜliwość pracy z pozytywnymi energiami. Amulet utrzymuje i rozprzestrzenia wibracje oryginalnych Piramid Horusa®.
Amulet ten, na podstawie pierwszych przeprowadzonych z nim doświadczeń, osiąga zasięg w promieniu przynajmniej 3 m. Wykorzystuje on energię z sieci wielu Energetycznych Piramid Horusa, które ustawione zostały juŜ wszędzie, w całej Europie Wschodniej i Zachodniej.

Razem z tym amuletem ustawiamy się w wysokich wibracjach, połączonych bezpośrednio z energią Horusa. Silny impuls płynący z amuletu stanowi dla nas stabilną ochronę przed wszelkiego rodzaju zaburzeniami energetycznymi.
Poprzez zastosowanie unikalnego alchemicznego sposobu postępowania, uŜyto w nim wyjątkowych metali w postaci 5-ciu ich pierwiastków śladowych. Jego powierzchnię pokryto 24 karatowym złotem. Jego średnica to 6 cm, a waga 50 g.
Nosząc ten amulet, to tak jakby stale nosiło się przy sobie małą Energetyczną Piramidę Horusa! Awers amuletu to święty, geometryczny obraz Energetycznej Piramidy Horusa® w postaci Mandali z czerwonym rubinem, symbolizującym związaną z nim energię ognia.
Na rewersie widoczna jest struktura fali z symbolizującym siłę wody, niebieskim szafirem. To połączenie ognia i wody, uwaŜane jest przez alchemików za swoistego rodzaju alchemiczny związek jedności obydwu tych potęŜnych Ŝywiołów.

Mandala Energetycznych Piramid Horusa symbolizuje święte, ośmiokątne Bagua, starochińskiej, Świętej Księgi I Cing, opisującej róŜnorodność wszelkich procesów międzyludzkich, zasilanych przepływającą pomiędzy nimi kosmiczną energią.
Bagua wyjaśnia wszelkie zachodzące na Ziemi procesy Ŝyciowe i związane jest ono w tej Mandali z ośmioma potęŜnymi pojęciami:

Horus- bóg prawdy i sprawiedliwości, strzegący prawidłowego, boskiego kierunku rozwoju ludzkości.

Energetyczne Piramidy Horusa- zasilająca wszelkie Ŝycie, boska energia kosmiczna.
Power- Moc. / Success- Sukces. / Love- Miłość. / Enlightment- Oświecenie./ Shelter- Ochrona./
Security- Pewność.

W napisach na awersie wybrany został język angielski, poniewaŜ język ten stymuluje pierwszą czakrę i jest właściwy dla utrzymania stabilizacji egzystencji oraz sił Ŝyciowych, jak równieŜ chęci do Ŝycia i przetrwania.
Amulet nosimy jako naszyjnik na wysokości czwartej czakry. Pochodzi z niej wszelka Siła, dzięki której jesteśmy w stanie rozwiązywać wszystkie nasze zadania Ŝyciowe.
Z płynącą z niej dobrocią serca, dajemy radę opanować cały otaczający nas obecnie świat. Wychodząc z domu, amulet powinno się stale nosić przy sobie. On ochrania od wielu róŜnych niekorzystnych wibracji, które spotykamy wszędzie na swojej drodze. Dzięki niemu stabilizuje się nasza aura, przez co staje się ona jednolicie silna.

Podczas pracy z Reiki na odległość, amulet kładzie się na fotografii osoby, do której chcemy wysyłać energię. Obok moŜemy takŜe połoŜyć wydrukowane zdjęcie Wielkiego Ciągu Energetycznych Piramid Horusa we Francji i przesyłać ich energię za pomocą amuletu, do tej osoby z fotografii. Odczuwamy wtedy napływ potęŜnej, wspaniałej energii, którą przekierowujemy w stronę tego dalekiego odbiorcy z fotografii.

Wszystkie amulety przez dłuŜszy czas przebywały w duŜym modelu G Energetycznej Piramidy Horusa we Francji.
Posiadacze własnych oryginalnych Piramid Horusa, mogą przytrzymać zwisający prostopadle do dołu amulet, dokładnie nad szczytem piramidy, lub zawiesić go tak, aby zwisał on prostopadle, wewnątrz piramidy. Da się zaobserwować wtedy bardzo silny przepływ energii! Przy modelu C lub przy większym modelu Piramidy Horusa, moŜna zawieszać amulet takŜe na dłuŜej, na zachodnim rogu odwróconej piramidy wewnętrznej.
Inicjując swój amulet z własną Piramidą Energetyczną Horusa ® sprawiamy, Ŝe nosząc go, zawsze i wszędzie będziemy z nią w połączeni! W ten sposób, jej Ŝyciodajna energia nie tylko nas strzeŜe, ale takŜe zasila nas swoją mocą, za pomocą noszonego przez nas amuletu. To jest potęŜny postęp w moŜliwościach uŜytkowania cudownej, Ŝyciodajnej energii Piramid Horusa ®!

 

Przekaz od Horusa: " Ten amulet jest wspaniałą rzeczą, moŜliwą do osiągnięcia przez wielu ludzi. On przypomina codziennie o pozytywnych siłach Wszechświata. Kto się na to otwiera, otrzymuje pomoc zarówno ode mnie, jak i wszystkim innych boskich istot ze Światła, które zajęte są troskliwym prowadzeniem rozwijających się duchowo ludzi. MoŜna wykorzystać to jako okazję do wznoszenia się i rozprzestrzeniania sieci miłości. Nowy amulet jest duchowym wzmacniaczem dla wszystkich osób o jednakowym, pozytywnym sposobie myślenia. MoŜliwy jest przez to duchowy wzrost zorientowanych na swój rozwój ludzi. Szansa ta moŜe być wykorzystana dla ich duchowego współistnienia w Jedności. KaŜdy z Was otrzymuje ciągle nowe szanse rozwoju, na swojej drodze. Wszechświat kocha Was wszystkich, idących właściwą, dobrą drogą.
Amulet moŜe być przydatny w codziennym przypominaniu Wam o tym, Ŝe Wasze Ŝycie ma głęboki sens oraz, Ŝe warto jest Ŝyć i pozostawać człowiekiem kochającym i prawym. Wykorzystajcie tę szansę! Miłość jest siłą, łączącą wszystko ze sobą!
Wierzę w Was w tym świecie oraz we wszechobecną, płynącą z Was Miłość!
Sat nam"

Kochajcie całym Światłem Serca na Waszej drodze, czerpcie z tego radość i odbierajcie wszelkie dobrodziejstwa od Boga. śyczy Wam tego Wasz D. Harald Alke© z Kyborg Instytutu® w Niemczech.

Celina C. Alke z Amulet Ochronny Horusa
D. Harald Alke

Amulet jest pozłacony 24-to karatowym złotem. Jego średnica wynosi 6 cm. Waga 50 g.

Specjalna cena dla Polski: 249€ (plus 17€ za przesyłkę). Posiadamy takŜe pozłacane łańcuszki o długości:

45 / 65 / 75 cm w cenie od 12 – 56 €.

Nosząc amulet przy sobie, mamy z sobą stale energię oryginalnej Piramidy Horusa!